4.3.1Octrooien in België en Vlaanderen: EPO, USPTO en PCT

Zoals blijkt uit Figuur 1, tekent zich een duidelijk stijgende trend af voor het aantal aangevraagde EPO-octrooien met Belgische en/of Vlaamse aanvrager of uitvinder. In de periode 2001-2002 zien we een zekere stagnatie optreden; vanaf 2003 stijgen de aantallen opnieuw. Deze evolutie valt samen met een analoog patroon inzake O&O uitgaven, zoals elders in deze publicatie wordt gerapporteerd. Na 2007 is er weer een daling in de evolutie met een stagnatie erna. Voor de cijfers na 2017 dient men rekening te houden met de EPO-publicatiepraktijk waarbij octrooiaanvragen pas 18 maanden na de aanvraag van het octrooi bekendgemaakt worden. Dit verklaart de daling in aantallen die zich manifesteert in 2018 en vooral in 20191. Meer volledige jaarlijkse cijfers voor België in deze recente jaren zijn gepubliceerd door EPO: 2.422 in 2019 en 2.400 in 20202. Hoewel deze cijfers anders berekend worden dan die door ECOOM, tonen ze aan dat het aantal octrooiaanvragen in België ook in recente jaren blijft stijgen. De trends voor Vlaanderen en België zijn gelijklopend, al blijft de trend voor Vlaanderen tussen 2009 en 2013 vlak, terwijl die voor België stijgt in die periode. Het Vlaamse aandeel in het geheel van de Belgische octrooien blijft over de voorbije 25 jaar relatief stabiel, met ongeveer 68%.

Ook inzake PCT-aanvragen met Belgische en/of Vlaamse aanvrager of uitvinder (Figuur 2) wordt een duidelijk stijgende trend vastgesteld: van een paar honderd aanvragen bij het begin van de jaren ’90 tot bijna 2.100 aanvragen in 2012. Deze groei, hoewel wat stagnerend vanaf 2007, is beduidend hoger dan wat geobserveerd wordt in het EPO-systeem en duidt als dusdanig op een toenemend belang van internationale octrooiaanvragen. Het weze genoteerd dat ECOOM voor de telling van PCT-octrooien de (OECD) REGPAT databank gebruikt (PATSTAT, herfst 2020).

Figuur 1. Aangevraagde EPO-octrooien met Belgische of Vlaamse aanvrager en/of uitvinder (periode 1980-2019)

BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.0002.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.0002.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.0002.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819

Figuur 2. Aangevraagde PCT-octrooien met Belgische of Vlaamse aanvrager en/of uitvinder (periode 1980-2019)

BELGIËVLAANDERENRATIO02004006008001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.200Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.000Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.5002.000Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819

EPO toekenningen

Bovenstaande EPO-cijfers betreffen aangevraagde octrooien. Uiteraard worden (of zijn nog) niet alle aangevraagde octrooien (al) toegekend. Van de 57.102 EPO-aanvragen met Belgische aanvrager of uitvinder (1980-2019) werden er op het ogenblik van de analyses voor dit Indicatorenboek 30.921 toegekend. Afgerond komt dit neer op een toekenningsratio van 54%. Voor wat Vlaanderen betreft stellen we vast dat 21.263 van de 37.969 EPO-aanvragen met Vlaamse aanvrager en/of uitvinder – dus 55% – werd toegekend (zie Figuur 3). Net als het aantal aanvragen stijgt ook het aantal toegekende octrooien voor België en Vlaanderen. De stijging zet zich door tot 2005, waarna een stagnatie zichtbaar wordt vooral voor Vlaanderen. Deze daling is – althans in de recentere jaren – het gevolg van de aanzienlijke tijdsperiode die nodig is voor het definitief toekennen van een octrooi. Over de gehele beschouwde tijdsperiode, en vooral merkbaar vanaf midden jaren ’90, is een daling zichtbaar in de verhouding toegekende/aangevraagde octrooien. Merk op dat, tot 2014, de verhouding tussen aantal toegekende en aangevraagde octrooien ongeveer 61% bedroeg3. Tot deze periode geven de data een accuraat beeld van aantal toegekende octrooien.

Figuur 3. Distributie van toegekende EPO-octrooiaanvragen voor België en Vlaanderen over de periode 1980-2019. Verhouding toegekende/aangevraagde EPO-octrooien

BELGIË TOEKENNINGENVLAANDEREN TOEKENNINGENBELGIË TOEKENNINGSRATIOVLAANDEREN TOEKENNINGSRATIO02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIË TOEKENNINGENVLAANDEREN TOEKENNINGENBELGIË TOEKENNINGSRATIOVLAANDEREN TOEKENNINGSRATIO02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIË TOEKENNINGENVLAANDEREN TOEKENNINGENBELGIË TOEKENNINGSRATIOVLAANDEREN TOEKENNINGSRATIO05001.0001.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819

In Figuur 4 kan men analoge trends vaststellen voor de evolutie in het aantal toegekende USPTO octrooien (vergeleken met Figuren 1 en 4). De octrooivolumes voor Vlaanderen en België vertonen een stijgende trend tot 2005. De hiernavolgende daling is opnieuw te verklaren door de duur van de USPTO toekenningsprocedure. Het aandeel van Vlaanderen binnen België blijft relatief stabiel over de beschouwde periode en bedraagt gemiddeld 69%. Er is een duidelijke trend in de laatste jaren met meer Belgische en Vlaamse octrooiactiviteit binnen het USPTO-systeem dan binnen het EPO-systeem. Het verschil in investeringen tussen beide systemen speelt hier ongetwijfeld een rol, naast uiteraard de relevantie en de evolutie van de verschillende markten waarin de spelers actief zijn. 

Figuur 4. Aantal toegekende USPTO-octrooien met Belgische versus Vlaamse aanvrager en/of uitvinder (periode 1980-2019)

BELGIËVLAANDERENRATIO02004006008001.0001.2001.4001.6001.800Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIËVLAANDERENRATIO02004006008001.0001.2001.4001.6001.800Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819 BELGIËVLAANDERENRATIO05001.0001.500Aantal octrooien80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819Jaar van aanvraag0%20%40%60%80%100%Ratio80818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819

Belgische/Vlaamse versus buitenlandse  aanvragers

Wanneer men nagaat hoeveel van de octrooien met (een) Belgische en/of Vlaamse uitvinder(s) ook (een) Belgische/Vlaamse dan wel buitenlandse aanvrager(s) hebben, dan worden de trends vanuit vorige Indicatorenboeken opnieuw bevestigd. Bij 32% van alle EPO-octrooiaanvragen met Belgische uitvinder(s) is geen Belgische aanvrager betrokken. Het grootste aandeel van deze octrooiaanvragen betreft Amerikaanse aanvragers (34%), gevolgd door Franse (19%) en Duitse (13%) en tenslotte Nederlandse (7%) en Luxemburgse (6%) aanvragers. Ook voor octrooien met Vlaamse uitvinders stelt men vast dat in 33% van de gevallen enkel buitenlandse aanvragers betrokken zijn. Qua betrokken landen zijn de Vlaamse cijfers een weerspiegeling van de Belgische cijfers. Koploper is de VS (21%); dan volgen Frankrijk en Duitsland (resp. 11% en 8%), en Nederland (6%). Voor toegekende Belgische en Vlaamse EPO-octrooien is het percentage met enkel buitenlandse aanvragers 31%. 

Internationale vergelijking

Net als voor Vlaamse en Belgische octrooien, zien we ook in de referentielanden een significante toename van octrooigedrag; en dit voor zowel EPO-octrooiaanvragen, PCT-aanvragen als USPTO-octrooitoekenningen. Dit wordt weergegeven in de Tabellen 1, 2 en 3, waar voor alle referentielanden de octrooivolumes per miljoen inwoners doorheen de tijd worden weergegeven. Binnen de referentiegroep bekleedt België een tiende plaats en Vlaanderen een negende plaats voor wat betreft het aantal EPO octrooiaanvragen per miljoen inwoners in 2016. De rangschikking wordt aangevoerd – in respectievelijke volgorde – door Luxemburg , Zwitserland, Zweden en Finland. Nederland vervolledigt de top 5. Vlaanderen situeert zich in de buurt van Denemarken (positie 8) en Oostenrijk (positie7). Hoewel deze positie van België en Vlaanderen - in het midden van de referentiegroep - op het eerste zicht als ‘middelmatig’ kan overkomen, dient men voor ogen te houden dat de gekozen referentielanden samen instaan voor 95% van de globale octrooiactiviteit. In een mondiale rangschikking behouden België en Vlaanderen m.a.w. deze positie. 

Tabel 1. Internationale vergelijking EPO-octrooiaanvragen per miljoen inwoners naar origine van uitvinder en/of aanvrager

JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
2002173.2196.6211.375.3675.5303.4219.826.6353.2151.2119.38.1125.779.2166.938.6572.0340.56.0336.7129.0205.1
2003192.5221.5227.378.7697.6303.9230.526.5311.5156.8117.510.0109.283.0173.954.1696.0370.76.2326.8135.5215.7
2004203.6231.7239.389.8740.3310.7246.628.2329.7163.0119.59.9113.285.9186.774.9670.4365.98.5355.1138.4224.3
2005222.6273.2243.093.4800.9325.0270.535.1355.0169.3121.97.5126.790.4191.0100.5912.8373.610.8378.2144.2249.8
2006236.3276.7254.896.9864.3341.0272.937.3345.2172.5121.812.5146.692.8183.8117.0852.7357.913.9416.3148.8255.3
2007235.9280.8279.797.8873.8349.2277.637.4378.8171.2124.310.8137.395.0179.2113.2936.6373.714.7434.4139.9263.9
2008226.9271.7258.192.2887.7352.3323.235.9381.3176.8122.012.2149.990.7181.7100.1797.9339.812.4467.0130.5257.6
2009207.7239.2258.189.9853.3328.7302.336.5350.3173.3115.410.5155.978.3164.889.8875.4340.716.0415.2122.4248.7
2010220.9241.4262.598.2846.7343.7295.940.9364.0173.1116.910.1155.480.4168.8108.4880.4319.210.6424.7121.7251.6
2011224.3250.4282.194.4857.8356.1338.837.3365.6172.3114.29.1155.183.6184.8120.4990.5292.213.1470.4124.9263.7
2012232.3249.9295.892.6837.9347.3331.039.0394.2177.7116.310.9163.282.0184.2120.6948.8306.713.8459.7130.9263.6
2013207.8243.7298.382.0833.7332.0320.939.5392.9176.6113.912.2166.680.3175.4133.5856.5293.615.4481.0138.3256.9
2014208.7264.6298.383.4788.2326.3308.039.0399.0178.9117.713.2171.678.1166.9138.5825.9305.317.8454.5143.5253.7
2015213.1268.9297.869.4801.0318.6297.941.3358.0180.7118.411.1168.781.2170.5141.0863.3314.418.7447.7131.7253.0
2016214.9266.8313.569.1802.1316.9299.843.9329.5171.6114.28.6172.084.7170.4139.4916.3323.324.7431.4131.8254.5
2017206.3258.5311.465.3766.7313.4303.037.8310.5158.7107.512.1167.482.1156.2133.0788.9327.523.4344.5125.0238.1
201871.197.1118.918.5237.3137.495.814.1101.259.832.54.954.236.056.062.5181.198.48.989.939.376.9
201911.816.228.66.038.932.813.32.320.814.58.52.019.012.718.012.644.015.21.613.110.616.3
rang 2016109718268194121621111713141520315
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
2002173.2196.6211.375.3675.5303.4219.826.6353.2151.2119.38.1125.779.2166.938.6572.0340.56.0336.7129.0205.1
2003192.5221.5227.378.7697.6303.9230.526.5311.5156.8117.510.0109.283.0173.954.1696.0370.76.2326.8135.5215.7
2004203.6231.7239.389.8740.3310.7246.628.2329.7163.0119.59.9113.285.9186.774.9670.4365.98.5355.1138.4224.3
2005222.6273.2243.093.4800.9325.0270.535.1355.0169.3121.97.5126.790.4191.0100.5912.8373.610.8378.2144.2249.8
2006236.3276.7254.896.9864.3341.0272.937.3345.2172.5121.812.5146.692.8183.8117.0852.7357.913.9416.3148.8255.3
2007235.9280.8279.797.8873.8349.2277.637.4378.8171.2124.310.8137.395.0179.2113.2936.6373.714.7434.4139.9263.9
2008226.9271.7258.192.2887.7352.3323.235.9381.3176.8122.012.2149.990.7181.7100.1797.9339.812.4467.0130.5257.6
2009207.7239.2258.189.9853.3328.7302.336.5350.3173.3115.410.5155.978.3164.889.8875.4340.716.0415.2122.4248.7
2010220.9241.4262.598.2846.7343.7295.940.9364.0173.1116.910.1155.480.4168.8108.4880.4319.210.6424.7121.7251.6
2011224.3250.4282.194.4857.8356.1338.837.3365.6172.3114.29.1155.183.6184.8120.4990.5292.213.1470.4124.9263.7
2012232.3249.9295.892.6837.9347.3331.039.0394.2177.7116.310.9163.282.0184.2120.6948.8306.713.8459.7130.9263.6
2013207.8243.7298.382.0833.7332.0320.939.5392.9176.6113.912.2166.680.3175.4133.5856.5293.615.4481.0138.3256.9
2014208.7264.6298.383.4788.2326.3308.039.0399.0178.9117.713.2171.678.1166.9138.5825.9305.317.8454.5143.5253.7
2015213.1268.9297.869.4801.0318.6297.941.3358.0180.7118.411.1168.781.2170.5141.0863.3314.418.7447.7131.7253.0
2016214.9266.8313.569.1802.1316.9299.843.9329.5171.6114.28.6172.084.7170.4139.4916.3323.324.7431.4131.8254.5
2017206.3258.5311.465.3766.7313.4303.037.8310.5158.7107.512.1167.482.1156.2133.0788.9327.523.4344.5125.0238.1
201871.197.1118.918.5237.3137.495.814.1101.259.832.54.954.236.056.062.5181.198.48.989.939.376.9
201911.816.228.66.038.932.813.32.320.814.58.52.019.012.718.012.644.015.21.613.110.616.3
rang 2016109718268194121621111713141520315
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
2002173.2196.6211.375.3675.5303.4219.826.6353.2151.2119.38.1125.779.2166.938.6572.0340.56.0336.7129.0205.1
2003192.5221.5227.378.7697.6303.9230.526.5311.5156.8117.510.0109.283.0173.954.1696.0370.76.2326.8135.5215.7
2004203.6231.7239.389.8740.3310.7246.628.2329.7163.0119.59.9113.285.9186.774.9670.4365.98.5355.1138.4224.3
2005222.6273.2243.093.4800.9325.0270.535.1355.0169.3121.97.5126.790.4191.0100.5912.8373.610.8378.2144.2249.8
2006236.3276.7254.896.9864.3341.0272.937.3345.2172.5121.812.5146.692.8183.8117.0852.7357.913.9416.3148.8255.3
2007235.9280.8279.797.8873.8349.2277.637.4378.8171.2124.310.8137.395.0179.2113.2936.6373.714.7434.4139.9263.9
2008226.9271.7258.192.2887.7352.3323.235.9381.3176.8122.012.2149.990.7181.7100.1797.9339.812.4467.0130.5257.6
2009207.7239.2258.189.9853.3328.7302.336.5350.3173.3115.410.5155.978.3164.889.8875.4340.716.0415.2122.4248.7
2010220.9241.4262.598.2846.7343.7295.940.9364.0173.1116.910.1155.480.4168.8108.4880.4319.210.6424.7121.7251.6
2011224.3250.4282.194.4857.8356.1338.837.3365.6172.3114.29.1155.183.6184.8120.4990.5292.213.1470.4124.9263.7
2012232.3249.9295.892.6837.9347.3331.039.0394.2177.7116.310.9163.282.0184.2120.6948.8306.713.8459.7130.9263.6
2013207.8243.7298.382.0833.7332.0320.939.5392.9176.6113.912.2166.680.3175.4133.5856.5293.615.4481.0138.3256.9
2014208.7264.6298.383.4788.2326.3308.039.0399.0178.9117.713.2171.678.1166.9138.5825.9305.317.8454.5143.5253.7
2015213.1268.9297.869.4801.0318.6297.941.3358.0180.7118.411.1168.781.2170.5141.0863.3314.418.7447.7131.7253.0
2016214.9266.8313.569.1802.1316.9299.843.9329.5171.6114.28.6172.084.7170.4139.4916.3323.324.7431.4131.8254.5
2017206.3258.5311.465.3766.7313.4303.037.8310.5158.7107.512.1167.482.1156.2133.0788.9327.523.4344.5125.0238.1
201871.197.1118.918.5237.3137.495.814.1101.259.832.54.954.236.056.062.5181.198.48.989.939.376.9
201911.816.228.66.038.932.813.32.320.814.58.52.019.012.718.012.644.015.21.613.110.616.3
rang 2016109718268194121621111713141520315

Inzake toegekende octrooien binnen het USPTO-systeem bekleden België en Vlaanderen respectievelijk een vijftiende en een elfde plaats. Koplopers zijn hier Luxemburg4, Zwitserland, de Verenigde Staten, Korea en Japan. Binnen Europa laat Vlaanderen onder meer Frankrijk, het VK, Italië en Spanje achter zich. Wat PCT-aanvragen betreft, bekleedt België een dertiende plaats en Vlaanderen een elfde plaats. De rangschikking wordt hier aangevoerd door Luxemburg4, Zwitserland, Zweden, Japan en Nederland.

Tabel 2. Internationale vergelijking USPTO-octrooitoekenningen per miljoen inwoners naar origine van uitvinder en/of aanvrager

JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
2002108.6125.1110.5168.4386.0183.5128.711.3287.088.494.63.999.236.7319.7125.8328.8192.93.3224.2394.4162.9
2003113.3139.8104.8166.7375.2173.6124.612.5306.089.992.53.591.339.0319.3155.6298.9158.82.6229.2385.1161.1
2004123.9151.6121.1177.3448.5209.4150.414.0326.6109.5108.76.4111.245.0355.5196.9360.5257.43.8286.8377.6187.7
2005146.9187.2131.7171.4494.0222.3175.917.7300.2116.9110.97.2135.746.0399.6223.2377.3286.04.9296.6377.4201.4
2006138.0179.5122.6177.6466.1184.5152.014.9249.499.789.26.0131.437.5363.0252.4422.1219.74.2254.6368.6187.3
2007132.1162.2134.5180.2461.2186.0146.115.2217.599.098.77.4156.938.1355.9258.4464.1211.35.0267.5383.4189.6
2008129.9164.6136.4180.6480.5195.2183.017.0281.3106.199.19.1179.540.5364.0256.7522.9197.47.2341.6376.8203.3
2009131.3156.7132.7171.8497.4182.9206.515.2261.3108.395.07.6172.338.7347.9248.9510.6218.57.0315.2352.0198.9
2010136.0160.3140.1198.0531.5195.3193.919.6271.1112.0104.58.9224.041.5342.3264.1637.4212.16.2327.2373.9214.3
2011145.9166.1166.4210.7568.6213.4225.319.6301.9113.4108.07.4232.143.4372.1285.7844.0206.87.3348.0404.2237.6
2012148.4176.3186.5238.9619.1225.4247.320.6341.4121.9120.611.3229.746.5378.6296.5914.5232.49.5381.1456.2257.3
2013158.7188.5202.3227.6652.6229.4237.722.6321.6121.4120.713.1251.447.9368.8345.4983.2243.28.7399.5478.3267.8
2014160.7204.1219.2212.3594.4221.4217.521.8289.7116.2124.910.5283.347.7372.8388.4838.7262.69.6394.7469.0260.0
2015143.3185.0188.5207.5561.4201.3194.719.2265.4100.5115.79.2300.443.7361.6402.6726.5230.79.0329.7450.6240.3
2016113.6152.6150.5179.5425.8151.4135.414.7177.169.389.37.2267.035.2304.9323.8541.4169.49.2223.3402.9187.8
201771.196.285.5127.5261.494.290.38.5105.438.059.66.5202.522.0215.7208.8314.9103.78.1135.9297.1121.6
201823.732.531.649.283.130.536.32.939.412.721.92.196.97.590.267.6121.338.43.250.6115.645.6
20191.52.32.65.28.72.62.10.32.41.02.40.36.90.56.87.46.53.60.04.311.93.8
rang 2016151113821214199171621618541102073
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
2002108.6125.1110.5168.4386.0183.5128.711.3287.088.494.63.999.236.7319.7125.8328.8192.93.3224.2394.4162.9
2003113.3139.8104.8166.7375.2173.6124.612.5306.089.992.53.591.339.0319.3155.6298.9158.82.6229.2385.1161.1
2004123.9151.6121.1177.3448.5209.4150.414.0326.6109.5108.76.4111.245.0355.5196.9360.5257.43.8286.8377.6187.7
2005146.9187.2131.7171.4494.0222.3175.917.7300.2116.9110.97.2135.746.0399.6223.2377.3286.04.9296.6377.4201.4
2006138.0179.5122.6177.6466.1184.5152.014.9249.499.789.26.0131.437.5363.0252.4422.1219.74.2254.6368.6187.3
2007132.1162.2134.5180.2461.2186.0146.115.2217.599.098.77.4156.938.1355.9258.4464.1211.35.0267.5383.4189.6
2008129.9164.6136.4180.6480.5195.2183.017.0281.3106.199.19.1179.540.5364.0256.7522.9197.47.2341.6376.8203.3
2009131.3156.7132.7171.8497.4182.9206.515.2261.3108.395.07.6172.338.7347.9248.9510.6218.57.0315.2352.0198.9
2010136.0160.3140.1198.0531.5195.3193.919.6271.1112.0104.58.9224.041.5342.3264.1637.4212.16.2327.2373.9214.3
2011145.9166.1166.4210.7568.6213.4225.319.6301.9113.4108.07.4232.143.4372.1285.7844.0206.87.3348.0404.2237.6
2012148.4176.3186.5238.9619.1225.4247.320.6341.4121.9120.611.3229.746.5378.6296.5914.5232.49.5381.1456.2257.3
2013158.7188.5202.3227.6652.6229.4237.722.6321.6121.4120.713.1251.447.9368.8345.4983.2243.28.7399.5478.3267.8
2014160.7204.1219.2212.3594.4221.4217.521.8289.7116.2124.910.5283.347.7372.8388.4838.7262.69.6394.7469.0260.0
2015143.3185.0188.5207.5561.4201.3194.719.2265.4100.5115.79.2300.443.7361.6402.6726.5230.79.0329.7450.6240.3
2016113.6152.6150.5179.5425.8151.4135.414.7177.169.389.37.2267.035.2304.9323.8541.4169.49.2223.3402.9187.8
201771.196.285.5127.5261.494.290.38.5105.438.059.66.5202.522.0215.7208.8314.9103.78.1135.9297.1121.6
201823.732.531.649.283.130.536.32.939.412.721.92.196.97.590.267.6121.338.43.250.6115.645.6
20191.52.32.65.28.72.62.10.32.41.02.40.36.90.56.87.46.53.60.04.311.93.8
rang 2016151113821214199171621618541102073
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
2002108.6125.1110.5168.4386.0183.5128.711.3287.088.494.63.999.236.7319.7125.8328.8192.93.3224.2394.4162.9
2003113.3139.8104.8166.7375.2173.6124.612.5306.089.992.53.591.339.0319.3155.6298.9158.82.6229.2385.1161.1
2004123.9151.6121.1177.3448.5209.4150.414.0326.6109.5108.76.4111.245.0355.5196.9360.5257.43.8286.8377.6187.7
2005146.9187.2131.7171.4494.0222.3175.917.7300.2116.9110.97.2135.746.0399.6223.2377.3286.04.9296.6377.4201.4
2006138.0179.5122.6177.6466.1184.5152.014.9249.499.789.26.0131.437.5363.0252.4422.1219.74.2254.6368.6187.3
2007132.1162.2134.5180.2461.2186.0146.115.2217.599.098.77.4156.938.1355.9258.4464.1211.35.0267.5383.4189.6
2008129.9164.6136.4180.6480.5195.2183.017.0281.3106.199.19.1179.540.5364.0256.7522.9197.47.2341.6376.8203.3
2009131.3156.7132.7171.8497.4182.9206.515.2261.3108.395.07.6172.338.7347.9248.9510.6218.57.0315.2352.0198.9
2010136.0160.3140.1198.0531.5195.3193.919.6271.1112.0104.58.9224.041.5342.3264.1637.4212.16.2327.2373.9214.3
2011145.9166.1166.4210.7568.6213.4225.319.6301.9113.4108.07.4232.143.4372.1285.7844.0206.87.3348.0404.2237.6
2012148.4176.3186.5238.9619.1225.4247.320.6341.4121.9120.611.3229.746.5378.6296.5914.5232.49.5381.1456.2257.3
2013158.7188.5202.3227.6652.6229.4237.722.6321.6121.4120.713.1251.447.9368.8345.4983.2243.28.7399.5478.3267.8
2014160.7204.1219.2212.3594.4221.4217.521.8289.7116.2124.910.5283.347.7372.8388.4838.7262.69.6394.7469.0260.0
2015143.3185.0188.5207.5561.4201.3194.719.2265.4100.5115.79.2300.443.7361.6402.6726.5230.79.0329.7450.6240.3
2016113.6152.6150.5179.5425.8151.4135.414.7177.169.389.37.2267.035.2304.9323.8541.4169.49.2223.3402.9187.8
201771.196.285.5127.5261.494.290.38.5105.438.059.66.5202.522.0215.7208.8314.9103.78.1135.9297.1121.6
201823.732.531.649.283.130.536.32.939.412.721.92.196.97.590.267.6121.338.43.250.6115.645.6
20191.52.32.65.28.72.62.10.32.41.02.40.36.90.56.87.46.53.60.04.311.93.8
rang 2016151113821214199171621618541102073

Tabel 3. Internationale vergelijking PCT-octrooiaanvragen per miljoen inwoners naar origine van uitvinder en/of aanvrager

JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
200295.9124.1128.789.1431.1189.9207.722.3353.099.1120.78.490.041.8114.051.8310.8282.14.7367.9153.5156.5
2003117.7140.4153.887.6458.3195.2217.522.7312.3104.4124.19.495.644.3139.860.0272.1322.74.8323.7153.9160.0
2004133.1144.9164.493.4471.3206.9225.724.0335.1107.7127.29.8101.546.5163.374.0290.1323.26.3354.4162.8169.8
2005164.3180.2179.7100.8523.8221.2242.831.6376.0120.1128.17.1111.651.0199.795.2294.9343.46.3365.4175.3186.6
2006173.2193.0202.6111.5569.8235.6253.534.2373.3126.6132.911.0135.257.9217.3118.4279.3339.310.4424.4190.4199.5
2007183.2207.6202.1126.5599.7252.6259.836.9407.1135.2143.111.2138.763.3222.4139.4382.2344.014.1463.5198.2215.7
2008179.7214.4186.4130.5677.2269.9301.737.6454.7144.7140.413.7152.363.3230.8157.2506.4357.814.4509.2187.8234.8
2009176.7190.1178.6111.9619.5240.7292.340.7427.1144.8127.611.8144.956.4237.9157.3510.6355.919.9447.6163.3221.7
2010172.8194.3190.1115.7614.1252.2261.645.2419.1142.1124.911.2137.457.2257.4189.7551.7307.815.6419.7160.0220.9
2011180.5199.7216.0125.1652.1275.7276.246.4416.5146.5127.912.0131.559.1310.6203.4549.0273.914.0439.9173.2230.0
2012187.2209.4223.7121.3688.0275.3298.543.8480.6157.1128.611.5145.161.5349.4230.2624.9309.616.9442.8182.3247.0
2013163.1186.8210.6124.4732.3263.3267.944.0435.4155.4124.213.5142.562.0351.5242.3744.8305.817.1484.8199.4251.0
2014167.3207.6225.6131.6662.4261.0268.744.1387.6158.1128.713.1150.963.3340.0253.1802.3317.819.0484.2212.4252.3
2015164.0205.2224.7119.3656.1259.4264.744.8334.8160.9126.813.5153.363.7353.7276.8763.8318.619.7473.4196.9247.3
2016169.0201.5230.0118.2684.9261.3270.745.5322.0154.7126.411.7153.266.9363.0296.1812.1340.823.6451.7193.8252.2
2017173.4207.2235.0104.7643.4272.5291.041.5366.9145.8126.214.9169.565.7388.4299.9887.1302.725.1465.8194.3258.1
2018169.1206.3228.298.7606.7270.4285.239.7352.6141.3128.814.2171.263.4365.1292.2593.0274.126.1391.1183.8233.4
201969.082.286.645.0240.3105.5116.415.5124.955.256.15.179.529.3142.1102.7198.7113.710.0137.178.390.2
rang 2016131110172981961416211518471520312
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
200295.9124.1128.789.1431.1189.9207.722.3353.099.1120.78.490.041.8114.051.8310.8282.14.7367.9153.5156.5
2003117.7140.4153.887.6458.3195.2217.522.7312.3104.4124.19.495.644.3139.860.0272.1322.74.8323.7153.9160.0
2004133.1144.9164.493.4471.3206.9225.724.0335.1107.7127.29.8101.546.5163.374.0290.1323.26.3354.4162.8169.8
2005164.3180.2179.7100.8523.8221.2242.831.6376.0120.1128.17.1111.651.0199.795.2294.9343.46.3365.4175.3186.6
2006173.2193.0202.6111.5569.8235.6253.534.2373.3126.6132.911.0135.257.9217.3118.4279.3339.310.4424.4190.4199.5
2007183.2207.6202.1126.5599.7252.6259.836.9407.1135.2143.111.2138.763.3222.4139.4382.2344.014.1463.5198.2215.7
2008179.7214.4186.4130.5677.2269.9301.737.6454.7144.7140.413.7152.363.3230.8157.2506.4357.814.4509.2187.8234.8
2009176.7190.1178.6111.9619.5240.7292.340.7427.1144.8127.611.8144.956.4237.9157.3510.6355.919.9447.6163.3221.7
2010172.8194.3190.1115.7614.1252.2261.645.2419.1142.1124.911.2137.457.2257.4189.7551.7307.815.6419.7160.0220.9
2011180.5199.7216.0125.1652.1275.7276.246.4416.5146.5127.912.0131.559.1310.6203.4549.0273.914.0439.9173.2230.0
2012187.2209.4223.7121.3688.0275.3298.543.8480.6157.1128.611.5145.161.5349.4230.2624.9309.616.9442.8182.3247.0
2013163.1186.8210.6124.4732.3263.3267.944.0435.4155.4124.213.5142.562.0351.5242.3744.8305.817.1484.8199.4251.0
2014167.3207.6225.6131.6662.4261.0268.744.1387.6158.1128.713.1150.963.3340.0253.1802.3317.819.0484.2212.4252.3
2015164.0205.2224.7119.3656.1259.4264.744.8334.8160.9126.813.5153.363.7353.7276.8763.8318.619.7473.4196.9247.3
2016169.0201.5230.0118.2684.9261.3270.745.5322.0154.7126.411.7153.266.9363.0296.1812.1340.823.6451.7193.8252.2
2017173.4207.2235.0104.7643.4272.5291.041.5366.9145.8126.214.9169.565.7388.4299.9887.1302.725.1465.8194.3258.1
2018169.1206.3228.298.7606.7270.4285.239.7352.6141.3128.814.2171.263.4365.1292.2593.0274.126.1391.1183.8233.4
201969.082.286.645.0240.3105.5116.415.5124.955.256.15.179.529.3142.1102.7198.7113.710.0137.178.390.2
rang 2016131110172981961416211518471520312
JAARBEVLATCACHDEDKESFIFRGBGRIEITJPKRLUNLPTSEUSGEMIDDELDE
200295.9124.1128.789.1431.1189.9207.722.3353.099.1120.78.490.041.8114.051.8310.8282.14.7367.9153.5156.5
2003117.7140.4153.887.6458.3195.2217.522.7312.3104.4124.19.495.644.3139.860.0272.1322.74.8323.7153.9160.0
2004133.1144.9164.493.4471.3206.9225.724.0335.1107.7127.29.8101.546.5163.374.0290.1323.26.3354.4162.8169.8
2005164.3180.2179.7100.8523.8221.2242.831.6376.0120.1